Διαπίστευση ISO/IEC 17025

Διαπίστευση ISO/IEC 17025

Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που και φέτος το εργαστήριό μας, ύστερα από επιτυχή αξιολόγηση, διατηρεί την διαπίστευση ISO/IEC 17025, κάτι που διαβεβαιώνει τις πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του εργαστηρίου και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του.

https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=224183

 

Φέτος έγινε μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπουISO/IEC 17025:2017. Το επικαιροποιημένονεό αυτό πρότυπο συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις σε διάφορους τομείς που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες, τις τεκμηριωμένες πληροφορίες και τις οργανωτικές ευθύνες.Δίνεται επίσης μεγάλη έμφαση στις  τις γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα, την αμεροληψία και τη συνεπή λειτουργία των εργαστηρίων.

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v1:en

 Μετάβαση στο περιεχόμενο